org.apache.marmotta.kiwi.versioning.api

Interfaces